کارکنان

رایانامه کارکنان

ورود به رایانه کارکنان

                 کارکنان

آدرس پست الکترونیکی

سمت

نام

manzari@rphco.ir

مدير عامل

مهندس هومن منظري

rahnama@rphco.ir

معاون

مهندس احسان راهنما

kheirandish@rphco.ir

کارشناس شبكه

مهندس محمد خيرانديش

m.rahnama@rphco.ir

کارشناس امور اداري

مهسا راهنما

karimi@rphco.ir

 مدیر پروژهIT

مهندس راضيه كريمي

forootan@rphco.ir

مدیر پروژهIT

مهندس سينا فروتن

nikkhah@rphco.ir

مدیر پروژه IT

مهندس رضا نیکخواه

pourebrahim@rphco.ir

كارشناس IT

مهندس حمیدرضا پورابراهیم

m.golmaryami@rphco.ir

مدیر تحقیق و توسعه

مهندس مرجان گل مریمی

janparvar@rphco.ir

كارشناس IT

مهندس هومن جان پرور

behzadi@rphco.ir

مدیر پروژه IT

مهندس مرضیه بهزادی

abdi@rphco.ir

كارشناس IT

مهندس وجیهه عبدی

mirhadi@rphco.ir

كارشناس IT

مهندس عباس میرهادی

zare@rphco.ir

كارشناس IT

مهندس هاشم زارع

mehmandoost@rphco.ir

كارشناس IT

مهندس ایلیاد مهماندوست

niroomaqam@rphco.ir

كارشناس IT

مهندس حجت نیرومقام

shayeq@rphco.ir

كارشناس IT

مهندس محمدصادق شایق

oqbatalab@rphco.ir

تکنسین شبکه

آقای محمد عقبی طلب

taqipoor@rphco.ir

كارشناس IT

مهندس مسعود تقی پور

saadi@rphco.ir

كارشناس IT

مهندس ابراهیم فهندژ سعدی

   

   مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه­ای استان فارس

نام و نام خانوادگی

شماره عضویت

رشته ها

هومن منظری

۷۱۰۴۰۰۹۰

شبكه و انتقال داده ها و امنيت اطلاعات

مشاوره مديريت شامل نظارت بر تدوين سند هاي راهبردهاي فناوري اطلاعات و معماري سازماني

احسان راهنما

۷۱۰۴۰۱۸۶

آموزش و پژوهش

مشاوره مديريت شامل نظارت بر تدوين سند هاي راهبردهاي فناوري اطلاعات و معماري سازماني

راضیه کریمی

۷۱۰۳۰۳۰۴

سخت افزارو زیرساخت

شبکه و اینترنت