اشخاص حقیقی یا حقوقی که مایل به همکاری در زمینه فعالیت های شرکت می باشند، می توانند درخواست خود را به همراه رزومه و سایر اطلاعات مرتبط با عنوان درخواست همکاری به نشانی info@rphco.ir ارسال نمایند. درخواست هایی که عنوان صحیح نداشته باشد، بررسی نمی گردد.