کارکنان

ورود به ایمیل کارکنان

آدرس پست الکترونیکی

سمت

نام

manzari@rphco.ir

مدير عامل

مهندس هومن منظري

rahnama@rphco.ir

معاون

مهندس احسان راهنما

kheirandish@rphco.ir

 IT مدیر پروژه

مهندس محمد خيرانديش

m.rahnama@rphco.ir

مدیر امور اداری و مالی

مهسا راهنما

forootan@rphco.ir

 مدیر پروژه IT

مهندس سينا فروتن

janparvar@rphco.ir

كارشناس IT

مهندس هومن جان‌پرور

pourebrahim@rphco.ir

کارشناس IT

مهندس حمیدرضا پورابراهیم

sepasiyan@rphco.ir

كارشناس IT

مهندس محمد حسین سپاسیان

zare@rphco.ir

کارشناس IT

مهندس هاشم زارع

oqbatalab@rphco.ir

كارشناس IT

مهندس محمد عقبی‌طلب

soltani@rphco.ir

كارشناس IT

مهندس عبدالرسول سلطانی

mirhadi@rphco.ir

كارشناس IT

مهندس عباس میرهادی

@rphco.ir

كارشناس IT

مهندس  پوریا کشاورز

@rphco.ir

كارشناس IT

مهندس علی تاج بخش 

arshak@rphco.ir

كارشناس IT

سیاوش پوربشیری

@rphco.ir

کارشناس امور اداری

پریسا مظلومی

   

   مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ­ای استان فارس

نام و نام خانوادگی

شماره عضویت

رشته ها

هومن منظری

۷۱۰۴۰۰۹۰

شبكه و انتقال داده ها و امنيت اطلاعات

مشاوره مديريت شامل نظارت بر تدوين سند هاي راهبردهاي فناوري اطلاعات و معماري سازماني

احسان راهنما

۷۱۰۴۰۱۸۶

آموزش و پژوهش

مشاوره مديريت شامل نظارت بر تدوين سند هاي راهبردهاي فناوري اطلاعات و معماري سازماني

راضیه کریمی

۷۱۰۳۰۳۰۴

سخت افزارو زیرساخت

شبکه و اینترنت